Vad vi vill åstadkomma

Hälsofrämjande innovation i samverkan bidrar till lösningar som skapar egenmakt hos individer. Med ökad egenmakt kan var och en själv såväl som tillsammans med andra påverka sin situation så att ohälsa och socioekonomiska förhållanden kan förbättras och förändras. På så vis skapas ett mer jämlikt samhälle.

Utmaningsdriven innovation

Partnerskapet Hälsofrämjande innovation i samverkan är ett initiativ från Malmö universitet. I partnerskapet ingår fjorton aktörer från näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor samt medborgare boende i området Lindängen i Malmö.

Bakgrunden till initiativet är behovet att utveckla nya arbetssätt för att motverka det faktum att hälsa blir alltmer ojämnt fördelad i befolkningen. Detta brukar beskrivas som The Health Gap (efter WHO:s benämning) och innebär att klyftan ökar mellan de i befolkningen som har god hälsa respektive de som har sämre.

Partnerskapet drivs som en utvecklingsverksamhet med en evidensbaserad forskningsmodell för samverkan i botten. Modellen heter CBPR – Community Based Participatory Research och är utvecklad i USA. Det är först gången forskningsmodellen används i Sverige. Det är också nytt att samverkan sker i pentahelix, det vill säga att samhällets fyra sektorer, samt även medborgare, medverkar i arbetet. Partnerskapet har fått medel från Vinnova för att testa hur ett sådant partnerskap kan fungera i praktiken.

Arbetet tar avstamp i en syn som kallas promotiv. Det innebär att arbetet tar individens situation som utgångspunkt. En promotiv metod innebär att stärka sådant som redan finns och fungerar på platsen Lindängen och samtidigt uppmärksamma hur individens situation påverkas av omgivande samhällsstrukturer. Medborgarna definierar vilka behov de har och med aktörer tillsammans i pentahelix utvecklas lösningar för att främja hälsa i området. Det kan vara utveckling av produkter och tjänster eller förändring av strukturer eller system.

På så sätt utvecklas en samverkansstruktur som kan betraktas som en innovationsplattform för jämlik hälsa. Centralt i denna struktur är hälsofrämjarna. Dessa är rekryterade från området för att driva och leda arbetet.

Hälsofrämjaren är central

Hälsofrämjarna är navet i innovationsplattformen. Rollen ”hälsofrämjare” är ny. En viktig del av utvecklingsarbetet i projektet är därför att formulera hur rollen kan beskrivas, vad den innebär och vilken funktion rollen har i innovationsplattformens dagliga verksamhet.

En avgörande aspekt av rollen som hälsofrämjare är att den som rekryteras till tjänsten själv har personlig kännedom om Lindängen och erfarenhet av hur platsen uppfattas utifrån ett privat och personligt perspektiv. Det räcker med andra ord inte bara med relevant professionell kunskap och kompetens – även om sådan kunskap självklart också behövs.

Vad som utmärker rekryteringsprocessen av hälsofrämjare är att den, liksom projektet och innovationsplattformen i övrigt, styrs av ett promotivt synsätt. Det innebär att rekryteringsarbetet vägleds av att söka kvaliteter som är värdefulla för arbetets utveckling hos de som söker kontakt och engagerar sig i verksamheten, snarare än att bedöma

utifrån en på förhand uppställd lista med behov och krav. Då en hälsofrämjare rekryterats med utgångspunkt i vad personen bidrar med, görs därefter en individuell plan för vilka kompetensutvecklingsinsatser personen behöver för att utvecklas i rollen som hälsofrämjare. Det kan handla till exempel om kunskap och färdighet i processledning och mötesfacilitering, hälsokunskap, social mobilisering, promotivt hälsoarbete, organisationskunskap och utvärderingskunskap. Dessa kompetenshöjande insatser leds av någon av projektets partner utifrån respektive parts kunskapsområde.

Pentahelix, partners i projektet

Samverkan i pentahelix innebär att fem parter samverkan, nämligen: medborgare, idéburen sektor, offentlig sektor, näringsliv samt akademi.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.